Klikom na poveznicu u nastavku pogledajte – Program rada SHI za 2023.

Savez hrvatskih inovatora je savez strukovnih udruga iz djelokruga inventivnog rada u koji se dobrovoljno udružuju udruge inovatora, radi usklađivanja i provođenja Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, a poglavito u dijelu koji se odnosi na inventivni rad, od interesa za Republiku Hrvatsku.

U SHI se mogu dobrovoljno udružiti i savezi i druge pravne osobe koje ostvaruju programe iz djelokruga inventivnog rada.

U SHI se ne mogu neposredno učlaniti, fizičke osobe, već oni svoja prava i obveze u SHI ostvaruju putem članstva u svojim temeljnim udrugama.

CILJ

Temeljni cilj SAVEZA HRVATSKIH INOVATORA (u daljnjem tekstu SHI) je razvijanje i poticanje inventivnog rada svih udruženih članica pod jednakim uvjetima za sve. Svrha organiziranja i djelovanja SHI, je da pod istim uvjetima i na dragovoljnoj osnovi za svoje udružene članice u suglasju uzajamnosti i solidarnosti organizira tehničku, pravnu i drugu pomoć te putem predstavnika udruženih članica osigurava utjecaj na politiku razvitka inventivnog rada u Republici Hrvatskoj. SHI će u svojoj aktivnosti koordinirati rad udruženih članica u ostvarivanju godišnjih programskih aktivnosti. SHI predstavlja udružene članice u inozemstvu u okviru svog djelovanja. Svaka udružena članica može predstavljati svoje članstvo u inozemstvu, uz suglasnost direktora za izložbene aktivnosti i međunarodnu suradnju. SHI će koordinirati i pružiti stručnu potporu u izvodenju programa udruženih članica. SHI će u svojoj aktivnosti promicati i njegovati razmjenu iskustava, solidarnosti u i među udruženim članicama i stvarati uvjete za njihovo djelovanje.

DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Potiče i promiče rezultate inventivnog rada i njegove nositelje; Organizira nacionalni salon inovacija INOVA; Potiče i pomaže izložbe inovacija udruženih članica; Organizira nakladničko-izdavačku djelatnost za potrebe inventivnog rada u Republici; Izdaje informativno-stručno glasilo; Osigurava planiranje, organiziranje i provođenje promotivnih aktivnosti od zajedničkog interesa članica i drugih nositelja inventivnog rada na nacionalnom Salonu inovacija INOVA; Ustrojava i vodi Registar svojih članica; Prikuplja, sistematizira i distribuira informacije o inovacijama raspoloživim za transfer a korisnim za gospodarstvo Republike Hrvatske; Organizira vođenje evidencije o inovacijama u udruženim članicama; Organizira i osigurava promidžbu inovacija u zemlji i inozemstvu organiziranjem sudjelovanja na specijaliziranim izložbama inovacija; Uređuje i održava web stranicu s ciljem informiranja udruženih članica i javnosti; Potiče i razvija inovatorstvo mladih kao poseban interes udruženih članica; Ustrojava i organizira savjetovalište za pitanja zaštite intelektualnog vlasništva za članice; Organizira raznovrsne oblike tehničke, ekonomske, organizacijske i druge pomoći, informiranje, edukaciju, te druge usluge za svoje članice radi unapređivanja inventivnog rada; Obavlja povjerene poslove javnih ovlasti utvrdene Zakonima ili drugim propisima; Surađuje s državnim tvrtkama i ustanovama, sredstvima javnog priopćavanja a radi izvršavanja svojih ciljeva i zadataka; Surađuje sa strukovnim međunarodnim organizacijama, nacionalnim udruženjima inovatora i međunarodnim izložbama inovacija u svrhu promicanja rezultata hrvatskog inventivnog rada i njegovih nositelja u svijetu; Obavlja poslove iz svoje djelatnosti koje se odrede kao javne potrebe Republike Hrvatske; izvršava i druge poslove koji pridonose zaštiti interesa članova, njihovu boljem i sadržajnijem životu i svim oblicima rada.

Klikom na poveznicu u nastavku pogledajte – Statut SHI